Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Trần Minh Tuấn, Nguyễn Trung Sơn

Tóm tắt


 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình đánh giá (thang đo) sự hài lòng của sinh viên (SV) Trường Đại học Sài Gòn tham gia học phần Giáo dục thể chất (GDTC). Nghiên cứu đã xây dựng được mô hình đánh giá về sự hài lòng cho SV với 6 yếu tố như: cơ sở vật chất, sự hỗ trợ, tổ chức quản lí, chương trình đào tạo, giảng viên và kết quả đạt được, đảm bảo sự phù hợp, độ tin cậy và tính ứng dụng cao. Trong đó, cơ sở vật chất (đạt 28,12%) và sự hỗ trợ (20,24%) là hai yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của SV trong mô hình đánh giá. Yếu tố có tỉ lệ thấp nhất là kết quả đạt được (đạt 5,21%). Ngoài ra, đề tài còn đưa ra 6 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao sự hài lòng của SV, góp phần tăng tỉ lệ giữ chân SV, gtiảm số lượng bỏ học, phù hợp đặc thù văn hóa ở trường. Tuy nhiên, các yếu tố trong mô hình thang đo này hiện chỉ giải thích được 30,6% sự biến thiên về hài lòng, do đó hướng nghiên cứu sau này cần tập trung vào các yếu tố khác về mặt gia đình và xã hội của SV cũng như việc triển khai ứng dụng các giải pháp ở nhiều trường đại học khác nhau trong khu vực để có thể đưa ra một xu hướng chung về sự hài lòng của SV.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100