Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM TẠI HOA KÌ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nguyễn Kim Dung, Phạm Thị Hương

Tóm tắt


 

Bài viết giới thiệu nghiên cứu tổng quan về giáo dục STEM như một trong những xu hướng mới được đề cập ở Việt Nam trong bối cảnh sự phát triển của giáo dục STEM ở Việt Nam đang còn trong giai đoạn sơ khai và được phát triển bên ngoài trường học. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu như một cách tiếp cận chính nhằm tìm hiểu sự hình thành chiến lược giáo dục STEM của Chính phủ cũng như một số tiểu bang ở Hoa Kì và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo dục STEM phát triển ở Hoa Kì là nhờ chính sách liên bang đưa giáo dục STEM như là một quyết sách nhằm nâng cao vị thế của Hoa Kì trên thế giới và bảo vệ an sinh của quốc gia. Chính phủ Hoa Kì đã tài trợ rất nhiều cho các chương trình dự án nhằm phát triển STEM với sự phối hợp của nhiều đơn vị, từ đó dần hình thành hệ sinh thái giáo dục STEM trên cả nước. Các tiểu bang cũng đã bắt đầu có chính sách riêng nhằm phát triển STEM cho từng bang theo mục tiêu của họ.

 

 

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100