Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật BA và NAA đến khả năng tạo mô sẹo từ lá cây Cát Tường hồng in vitro Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn

Lương Thị Lệ Thơ, Nguyễn Hà Phương Thảo

Tóm tắt


Cát Tường hồng là loài cây hoa kiểng có giá trị thương phẩm cao nhưng khó thích nghi với môi trường tự nhiên nên việc nhân nhanh giống cây invitro là cần thiết. Mô sẹo là nguyên liệu khởi đầu có khả năng biệt hóa thành rễ, chồi và phôi để tạo cây hoàn chỉnh giúp nhân nhanh giống cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường MS có bổ sung BA 2 mg/l kết hợp với NAA 1 mg/l cho sự phát triển sẹo tốt nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100