Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản chất của thành phố trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn sinh thái đô thị

Nguyễn Thùy Trang

Tóm tắt


hần lớn tiểu thuyết của Đỗ Phấn đều đề cập đến đô thị. Nhà văn có mẫn cảm đặc biệt trước sự đổi thay, biến chuyển của thành phố. Ông đã nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn về môi trường qua các gam màu tương phản giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ  và tương lai. Nhiều tác phẩm đã phản ánh rốt ráo các vấn đề sinh thái và tổn thất của tự nhiên trong chiều tương tác với con người. Trên tinh thần đánh giá khách quan và khoa học, bài báo này tìm hiểu bản chất của một thành phốhiện đại trong mạch ngầm tiểu thuyết Đỗ  Phấn từ  các phương diện như cảnh quan đô thị, sự  lên ngôi của chủ nghĩa tiêu dùng, rác thải và tâm thức của thị dân.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100