Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng chế phẩm bacteriocin để kiểm soát vi sinh vật gây bệnh trên rau xà lách ăn sống

Nguyễn Đăng Khoa

Tóm tắt


Bài báo khảo sát việc  ứng dụng nisin nhằm kiểm soát vi sinh vật gây bệnh trên rau xà lách ăn sống. Kết quả  cho thấy: nisin kháng các chủng vi khuẩn gây bệnh khảo sát. Nồng độ  ức chế  tối thiểu là 4,883  µg/mL đối với 3 chủng: Salmonella typhimurium ATCC 14028, Bacillus cereus ATCC 11778, Staphylococcus aureus ATCC 25923; 9,765  µg/mL đối với Listeria monocytogenes ATCC 19111 và 19,531 µg/mL đối với Escherichia coli ATCC 8739. Thời gian 10 phút và nồng độ nisin 9,765 µg/mL hiệu quả để xử lí mẫu rau thực tế. Mật độ vi khuẩn trên mẫu rau xà lách sau khi xử  lí  nisin giảm: E. coli:  97,05  -  99,74 %; Salmonella, S. aureus, L. monocytogenes 100  %; B. cereus 99,37 – 100 %.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100