Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biện pháp quản lí hoạt động phổ biến, bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ ở các viện nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thanh Hùng

Tóm tắt


Việc ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội hiện nay là vấn đề hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, vấn đề quản lí hoạt động phổ biến, bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ (KH-CN) cũng có vai trò rất quan trọng. Bài viết khảo sát thực trạng quản lí hoạt động phổ biến, bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng KH-CN (PBBD&NCƯD KH-CN) ở các viện nghiên cứu ứng dụng KH-CN tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm giúp hoạt động PBBD&NCƯD KH-CN ngày càng hoàn thiện hơn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100