Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và giải pháp phát triển nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Đình Văn, Nguyễn Thị Khánh Ly

Tóm tắt


Nông thôn mới (NTM) là một trong những chính sách của Nhà nước nhằm góp phần nâng tầm phát triển vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bài viết phân tích thực trạng 17/19 tiêu chí trong bộ chỉ tiêu xây dựng NTM do Chính phủ đề ra tại Cà Mau từ năm 2011 đến 2015; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đưa Tỉnh trở thành địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100