Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ẩn dụ thời gian thực vật trong tiếng Hán và Tiếng Việt

Võ Thị Mai Hoa

Tóm tắt


Ẩn dụ chỉ thời gian trong tiếng Hán và tiếng Việt đều được xây dựng trên cơ chế tri nhận của con người về thực vật, tức là đem sự hiểu biết của con người về sự thay đổi của thực vật và chu kì sinh trưởng tự nhiên của thực vật để ánh xạ lên phạm trù chỉ thời gian, từ đó khiến cho khái niệm thời gian trở nên hữu hình, cụ thể hơn và dễ hiểu hơn. Bài viết tập trung phân tích các ánh xạ như: thực vật là từng giai đoạn của một đời người, thực vật là thâm canh mùa vụ, thực vật là bốn mùa trong năm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100