Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Âm hưởng cổ điển trong thơ Huỳnh Văn Nghệ

Lê Sỹ Đồng

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu âm hưởng cổ điển trong thơ Huỳnh Văn Nghệ. Dựa vào hai phương pháp chính là loại hình và so sánh, chúng tôi khảo sát ba khía cạnh: chất cao nhã, chất sử thi và cách dùng từ ngữ; từ đó cho thấy bên cạnh tính cách mạng, tính hiện đại thì tính cổ điển cũng góp phần không nhỏ vào phong cách thơ Hùynh Văn Nghệ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100