Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại (khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quang Thân)

Đoàn Thị Huệ

Tóm tắt


Cùng với nghệ thuật hư cấu người kể chuyện toàn tri nhằm đem đến sự hình dung khái quát về các thời kì/ triều đại lịch sử, tác giả tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại cũng rất chú trọng đến nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức. Bài viết đề xuất hướng tiếp cận tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại từ phương diện nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức, qua đó góp phần làm rõ những đặc trưng làm nên thành công của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100