Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Diễn ngôn đối thoại của nhân vật trong truyện ngắn hiện thực Việt Nam 1932-1945

Phạm Thị Lương

Tóm tắt


Truyện ngắn hiện thực Việt Nam 1932-1945 đã thể hiện một bước tiến trên hành trình đổi mới tư duy nghệ thuật theo hướng hiện đại của các nhà văn nửa đầu thế kỉ XX. Bước tiến này thể hiện rất rõ trong các hình thức diễn ngôn tự sự. Các thành phần diễn ngôn trong truyện ngắn hiện thực đa dạng về phân loại và linh hoạt trong cấu trúc; trong đó, diễn ngôn đối thoại của nhân vật cũng là thành phần diễn ngôn thể hiện nỗ lực vượt thoát tư duy tự sự truyền thống của các nhà văn hiện thực.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100