Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tín ngưỡng dân gian trong một số tiểu thuyết Việt Nam sau 1986

Phan Thúy Hằng

Tóm tắt


Tín ngưỡng dân gian (TNDG) từ lâu đã thấm đượm và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Sự ảnh hưởng đó được thể hiện thông qua hệ thống giá trị mà tín ngưỡng này mang lại trong việc thỏa mãn nhu cầu tâm linh của cá nhân và cộng đồng. TNDG không chỉ hiện diện trong đời sống mà còn để lại dấu ấn đặc biệt trong văn học. Tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 chứa đựng rất nhiều yếu tố của văn hóa dân gian nói chung và TNDG nói riêng. Bài viết tìm hiểu những phong tục, tập quán của TNDG trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 để cảm nhận rõ hơn những giá trị tinh thần mà TNDG mang lại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100