Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm về nguồn cội của hát Bóng rỗi Nam Bộ

Huỳnh Thanh Bình

Tóm tắt


Hát Bóng rỗi là trình thức diễn xướng thực hành nghi lễ chủ yếu gắn bó với tập tục thờ nữ thần ở Nam Bộ, có nguồn gốc từ Xóm Bóng Nha Trang và chịu ảnh hưởng từ trình thức diễn xướng nghi lễ của Bà Bóng Chăm. Bài viết này đối chiếu trình thức thực hành nghi lễ Chăm với trình thức lễ hội Hindu/Ấn Độ – một tôn giáo đã từng có vị trí quan trọng trong lịch sử văn hóa Chăm thời trước và còn tồn tại đến nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100