Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của tầng lớp thanh niên trí thức trong phong trào yêu nước ở Việt Nam (Từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1929)

Nguyễn Thanh Tiến

Tóm tắt


Trong phong trào yêu nước ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến trước khi thành lập Đảng, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và thanh niên trí thức đã có vai trò nổi bật. Các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là thanh niên trí thức đã đi đầu trong cuộc phát động phong trào dân tộc dân chủ, thành lập các tổ chức cách mạng và góp phần quan trọng trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100