Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tứ

Tóm tắt


Bài viết đề cập các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 (VB2) tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHKT TPHCM), đó là các nhóm biện pháp liên quan đến tổ chức, quản lí của nhà trường, đến giảng viên và bản thân sinh viên. Các biện pháp kích thích động cơ học tập được thực hiện sẽ góp phần làm cho quá trình dạy và học đạt hiệu quả tối ưu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100