Tạp chí Khoa học, S. 12(90) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng động lực học phân cực lõi lên xác suất ion hóa của phân tử co bằng phương pháp ab initio

Hoàng Văn Hưng

Tóm tắt


Xác suất ion hóa của phân tử CO dưới tác dụng của trường laser được tính bằng phương pháp TDSE kết hợp gần đúng một điện tử có xét đến ảnh hưởng của động lực học phân cực lõi. Chúng tôi đã chỉ ra có thể dụng phương pháp này để tính xác suất ion hóa của phân tử dưới tác dụng của trường laser. Chúng tôi cũng đã chỉ ra ảnh hưởng của động lực học phân cực lõi lên xác suất ion hóa của phân tử CO là lớn không thể bỏ qua. Các kết quả phù hợp với những công trình thực nghiệm và tính toán lí thuyết khác đã công bố.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100