Tạp chí Khoa học, S. 10(88) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu hiện của khả năng thích ứng nghề nghiệp ở sinh viên sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm

Nguyễn Thị Như Hồng

Tóm tắt


Biểu hiện của khả năng thích ứng nghề nghiệp (TƯNN) ở sinh viên sư phạm (SVSP) Trường Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm (TTSP) đạt ở mức trung bình theo thang đánh giá đã xác lập dựa trên 5 mặt biểu hiện: tâm thế nghề nghiệp; thích ứng với nội dung TTSP; thích ứng với rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp (KNNN); thích ứng với các điều kiện, phương tiện TTSP; thích ứng với các mối quan hệ trong đợt TTSP. Trong đó, SVSP thích ứng tốt nhất với các mối quan hệ trong đợt TTSP và kém thích ứng hơn cả với việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100