Tạp chí Khoa học, S. 9(87) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp sinh học phân tử để định danh tuyến trùng sống tự do, sông Sài Gòn

Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Đính Từ

Tóm tắt


Mẫu tuyến trùng sống tự do ở sông Sài Gòn bước đầu được áp dụng phương pháp sinh học phân tử cho việc xác định loài. Sau khi xác định hình thái của 18 mẫu cá thể tuyến trùng, phương pháp sử dụng sinh học phân tử được áp dụng bằng việc sử dụng mồi JB3-JB5 và G18S4 - 4R. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 14 loài tuyến trùng sống tự do của 9 giống thuộc 9 họ: Comesomatidae, Linhomoidae, Spharolaimidae, Desmodoridae, Xyalidae, Chromadoridae, Oxystominidae, Oncholaimidae Ironidae. Kết quả nghiên cứu cho thấy mồi JB3-JB5 và G18S4 - 4R trong phương pháp sinh học phân tử đối với tuyến trùng đạt tỉ lệ thành công rất cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100