Tạp chí Khoa học, S. 9(87) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng bốc thoát hơi tiềm năng khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Lương Văn Việt

Tóm tắt


Mục đích của bài báo này là nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng bốc, thoát hơi tiềm năng trong giai đoạn từ 1978-2013 trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy do có sự gia tăng đáng kể của nhiệt độ đã làm cho lượng bốc, thoát hơi tiềm năng tăng đáng kể, nhất là từ tháng 12 đến tháng 2, với mức tăng tính trung bình cho ĐBSCL là 11mm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100