Tạp chí Khoa học, S. 8(86) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình yêu trong thơ Việt Nam từ giữa thập kỉ 80 đến nay

Đặng Cao Sửu

Tóm tắt


Sau năm 1986, tình yêu trở thành một đề tài lớn trong thơ. Tình yêu được biểu hiện trong thơ rất đa dạng nhưng tập trung trên hai phương diện: Sự phong phú và tính chất nhục cảm. Tình yêu trong thơ đương đại làm tăng thêm hệ giá trị của văn học dân tộc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100