Tạp chí Khoa học, S. 8(86) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đóng góp của Trần Chánh Chiếu trong Phong trào Duy Tân ở Nam Kì đầu thế kỉ XX

Ngô Sỹ Tráng

Tóm tắt


Trần Chánh Chiếu không chỉ là một nhà văn, nhà báo mà còn là một nhà yêu nước ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX. Thông qua quá trình hoạt động trong phong trào Duy Tân, Trần Chánh Chiếu đã có những đóng góp nhất định đối với Nam Kì thời bấy giờ. Bài viết đề cập những đóng góp quan trọng của Trần Chánh Chiếu trong phong trào Duy Tân ở Nam Kì (1901 – 1908).


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100