Tạp chí Khoa học, S. 8(86) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngoại giao văn hóa của Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI nhìn từ góc độ sức mạnh mềm

Hồ Ngọc Diễm Thanh

Tóm tắt


Trong quan hệ quốc tế, sức mạnh của mỗi quốc gia sẽ được xác định bằng nhiều nhân tố, trong đó không thể không kể tới vai trò của văn hóa. Có thể thấy, ngoại giao văn hóa đã được nhiều nước sử dụng như sức mạnh mềm trong các hoạt động đối ngoại, trong đó có Ấn Độ. Bài viết này nghiên cứu về những cơ sở lí luận và cách tiếp cận về ngoại giao văn hóa - sức mạnh mềm ở thế kỉ XXI, đồng thời đề cập các hoạt động triển khai chủ yếu của ngoại giao văn hóa Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI nhìn từ góc độ sức mạnh mềm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100