Tạp chí Khoa học, S. 4(82) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biện pháp hình thành năng lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lí

Trần Thị Thanh Thư

Tóm tắt


Vật lí là một môn khoa học thực nghiệm, trong chương trình Vật lí trung học cơ sở, hầu hết các khái niệm, các định luật vật lí đều liên quan đến thực tiễn và được hình thành bằng con đường thực nghiệm. Vì vậy, việc tìm kiếm những biện pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực nghiệm cho sinh viên là rất quan trọng và cần thiết ở trường sư phạm. Bài báo này chỉ ra rằng việc quan tâm đúng mức vai trò, vị trí các học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (RLNVSPTX), Thực hành Vật lí đại cương (THVLĐC) và Phương pháp dạy học Vật lí 2 (PPDHVL2)trong chương trình đào tạo là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thiết thực trong việc nâng cao năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100