Tạp chí Khoa học, S. 2(80) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của toàn cầu hóa đến kinh tế - xã hội tỉnh Champasak – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: thực trạng và giải pháp

Uothitphanya Lobphalak

Tóm tắt


Trong quá trình hội nhập, tác động của toàn cầu hóa đến kinh tế - xã hội đối với các quốc gia là xu hướng tất yếu. Tỉnh Champasak - trung tâm kinh tế phía Nam của Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào – cũng không ngoại lệ. Bài viết trình bày về tác động tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa đến kinh tế - xã hội của tỉnh Champasak trên các mặt tăng trưởng kinh tế, thương mại, dân số, y tế và giáo dục; từ đó, chúng tôi đề xuất sáu nhóm giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Champasak theo đúng định hướng chiến lược mà tỉnh đã đề ra đến năm 2020.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100