Tạp chí Khoa học, S. 2(80) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số ý kiến về phân tích đô thị hóa ở Việt Nam

Ngô Thúy Quỳnh

Tóm tắt


Việc phân tích và đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ. Từ kết quả nghiên cứu về đô thị hóa được trình bày trong bài viết này, hi vọng có thể đem đến những hiểu biết đúng đắn hơn về đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay (quan niệm, chỉ tiêu đánh giá…); từ đó, xây dựng được chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị một cách khoa học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100