Tạp chí Khoa học, S. 2(80) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiệm thân cơ thể trong ý niệm giận của tiếng Việt

Phạm Văn Thỏa

Tóm tắt


Giận là loại cảm xúc phổ biến và phổ quát của con người. Cơ thể vốn là nơi nảy sinh và xử lí các loại cảm xúc vì vậy cơ thể là nguồn kinh nghiệm quan trọng nhất trong quá trình nhận thức, biện giải và mô tả cảm xúc. Trên cơ sở của lí thuyết nghiệm thân cơ thể và phân tích ngữ liệu, bài viết tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ giữa ý niệm giận với các vấn đề thuộc cơ thể: các phản ứng cơ thể và tình trạng rối loạn cả sinh học lẫn tâm thần. Nghiên cứu này kì vọng sẽ mở ra cách tiếp cận sâu hơn đối với vấn đề nghiên cứu cảm xúc từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100