Tạp chí Khoa học, S. 12(78) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ô nhiễm asen trong các tầng nước ngầm tại huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Đình Trung, Trương Đông Phương

Tóm tắt


Kết quả phân tích cho thấy, trong 19 mẫu nước giếng đào có hàm lượng asen thấp từ 0 – 0,006 mg/L. Đối với 40 mẫu nước giếng khoan thì có16/40 mẫu có hàm lượng cao hơn QCVN 01:2009/BYT cho phép. Có 4 mẫu nước, có hàm lượng asen cao hơn quy chuẩn cho phép trên 10 lần bao gồm các mẫu ĐT-ĐL 04 (xã Đạ Lây), ĐT-QT 02, ĐT-QT 08 (xã Quảng Trị) và ĐT-TH 06 (xã Triệu Hải). Đặc biệt, hàm lượng asen của mẫu nước giếng khoan ĐT-QT 08 (xã Quảng Trị) cao hơn QCVN 01:2009/BYT cho phép lên đến 82 lần. Những giếng khoan có mức độ ô nhiễm asen cao có Eh trong nước dao động từ 10 mV đến -142 mV. Tại các giếng khoan của các xã An Nhơn, Đạ Lây và xã Mỹ Đức, mức độ ô nhiễm asen và amoni ở mức cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100