Tạp chí Khoa học, S. 8(74) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phân tích văn bản vào việc phân tích các bài đọc hiểu phần 2 FCE trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu

Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


Bài viết vận dụng lí thuyết phân tích văn bản với các lí thuyết hữu quan như phân đoạn thực tại câu, cấu trúc thông tin với đề và thuyết, các phương tiện liên kết hình thức để phân tích 73 bài đọc Phần 2 trình độ B2 trong 13 quyển sách FCE. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc văn bản, hơn là từ vựng và ngữ pháp ở cấp độ câu, quyết định độ khó của các câu được lựa chọn, khó nhất là liên kết nội dung giữa các ý và ít khó hơn là liên kết hình thức theo thứ tự khó giảm dần như sau: phép nối, phép thế, phép quy chiếu hồi chỉ, và liên kết từ vựng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100