Tạp chí Khoa học, S. 6(71) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bối cảnh thế hệ i và chân dung thế hệ i sư phạm

Hoàng Thị Tuyết

Tóm tắt


Bài viết tập trung trình bày tổng hợp một số điểm nổi bật về bối cảnh của thế hệ i, đồng thời phân tích kết quả của một cuộc khảo sát nhằm nhận diện một vài đặc điểm của thế hệ i trong đội ngũ giáo sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một vài kiến giải liên quan đến đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn cho thế hệ giáo sinh sư phạm i này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100