Tạp chí Khoa học, S. 5(70) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Số Betti và không gian các đạo hàm phản xứng của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều  7

Cao Trần Tứ Hải, Dương Minh Thành

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi tính toán toàn bộ số Betti của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều £ 7 vừa được phân loại trong [5]. Bên cạnh đó, không gian các đạo hàm phản xứng của chúng cũng được mô tả tường minh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100