Tạp chí Khoa học, S. 4(69) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản chất thẩm mĩ của văn học trong giáo trình Lí luận văn học ở Việt Nam từ năm 1960 đến nay

Lê Thị Gấm

Tóm tắt


Từ năm 1960 đến nay, lịch sử biên soạn giáo trình lí luận văn học (LLVH) (bậc đại học) đã trải qua hơn 50 năm. Đấy cũng là chặng đường hình thành và phát triển của LLVH Việt Nam với tư cách là một ngành khoa học. Nghiên cứu giáo trình LLVH bậc đại học, chúng tôi nhận thấy những chuyển biến đáng ghi nhận trong quan niệm về bản chất và đặc trưng của văn học, đặc biệt là bản chất thẩm mĩ. Thành tựu này đã góp phần vào sự phát triển của nền LLVH Việt Nam hiện đại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100