Tạp chí Khoa học, S. 65 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về một số yếu tố hình thành nên một chương trình khung quốc gia môn Toán

Dương Minh Thành

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi điểm lại những yếu tố quan trọng tạo nên một chương trình khung môn Toán ở phổ thông. Sau đó chúng tôi sẽ trình bày tóm lược chương trình khung môn Toán của Singapore như là một ví dụ. Cuối cùng chúng tôi so sánh hai chương trình của Singapore và của Việt Nam để đề xuất một số ý tưởng cho việc thiết kế chương trình khung môn Toán ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100