Tạp chí Khoa học, S. 64 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của việc xử lí hạn đến một số chỉ tiêu sinh lí - sinh hóa cây Nha đam (Aloe vera L.) – một loại thực vật CAM (Crassulacean acid metabolism)

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Thị Phương Thủy

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xử lí hạn đến một số chỉ tiêu sinh lí - sinh hóa của cây Nha đam được tiến hành trong hai điều kiện: tưới nước và để hạn tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở mẫu có xử lí hạn đều làm giảm cường độ thoát hơi nước, số lá, hàm lượng diệp lục và trọng lượng tươi của cây. Độ pH thay đổi theo cơ chế CAM ở các mốc thời gian trong ngày ở lô xử lí hạn. Còn ở lô tưới nước, giá trị pH có biến động không tuân theo cơ chế CAM.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100