Tạp chí Khoa học, S. 64 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Đức Tôn, Trương Văn Tuấn

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu đã, đang tác động rất lớn đến sự phát triển ngành nông nghiệp của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và gây ra một số hậu quả nghiêm trọng có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển kinh tế và đời sống người dân. Bài báo sẽ trình bày một số biểu hiện của biến đổi khí hậu và tác động của nó đến sản xuất nông nghiệp ở các mặt: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở thành phố Quy Nhơn trong giai đoạn hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100