Tạp chí Khoa học, S. 61 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mẫu đơn hạt xác định thời gian sống một số mức kích thích của hạt nhân 59 Ni

Nguyễn An Sơn, Đặng Lành

Tóm tắt


Thời gian sống của mức kích thích, năng lượng, cường độ, spin và độ chẵn lẻ là những thuộc tính quan trọng cần thiết để mô tả các mẫu cấu trúc hạt nhân. Mẫu cấu trúc đơn hạt được ứng dụng cho những hạt nhân trung bình, và được áp dụng cho việc tính toán trong bài báo này. Thực nghiệm được tiến hành trên kênh số 3 của Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt, bằng cách kích hoạt bia mẫu kim loại niken, với phương pháp trùng phùng “sự kiện - sự kiện”, chúng tôi đã tiến hành đo đạc thực nghiệm, xác định năng lượng chuyển dời gamma nối tầng, hệ số rẽ nhánh. Đồng thời, ứng dụng mẫu đơn hạt để xác định thời gian sống, độ rộng của một số mức kích thích của 59Ni.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100