Tạp chí Khoa học, S. 60 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức

Lê Trọng Ân, Trương Văn Tuấn

Tóm tắt


Trong thời gian qua, đội ngũ trí thức Việt Nam, bên cạnh những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước thì vẫn còn còn bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập. Việc nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển về chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức - nguồn nhân lực trình độ cao, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn đối với đội ngũ trí thức và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức nước nhà; từ đó, gợi mở những suy nghĩ, hướng tiếp cận mới để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100