Tạp chí Khoa học, S. 60 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề văn bản Ngự chế thi tam tập tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Nguyễn Huy Khuyến

Tóm tắt


Bộ Ngự chế thi tam tập của vua Minh Mệnh tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (NCHN) là tập thơ thứ 3 của vua Minh Mệnh. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tập thơ này, chúng tôi nhận thấy văn bản bị mất nhiều nhất so với các thi tập khác. Do đó, để đảm bảo tính chính xác của văn bản, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu đối chiếu để xác lập một văn bản thơ ngự chế của vua Minh Mệnh hoàn chỉnh về văn bản và nội dung.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100