Tạp chí Khoa học, S. 60 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kì vọng trong giao tiếp liên nhân

Nguyễn Hòa Mai Phương

Tóm tắt


Kì vọng khi được xem là một yếu tố gắn với niềm tin trong cấu trúc tri nhận sẽ cho ta có một cái nhìn thông thoáng về vai trò của nó trong giao tiếp liên nhân. Trong thực tế giao tiếp, kì vọng mà người nói dành cho đối ngôn có thể phản ánh nếp suy nghĩ hay tình cảm của người nói và cả mối quan hệ xã hội của họ. Tương tự, trong đời sống văn học, khái niệm kì vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ đời sống nội tâm cũng như mối quan hệ xã hội giữa các nhân vật trong tác phẩm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100