Tạp chí Khoa học, S. 60 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Trung trong những năm 1950 - 1969 Ho Chi Minh and the Vietnam–China relationship in the years 1950 – 1969

Nguyễn Thị Hương

Tóm tắt


Ngày 18-01-1950, Trung Quốc đã chính thức công nhận ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là nước đầu tiên đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chấm dứt thời kì “chiến đấu trong vòng vây” của dân tộc Việt Nam. Trong những năm 50, 60 của thế kỉ XX, với đường lối ngoại giao khôn khéo, tinh tế, mềm dẻo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước đưa quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc lên một tầm cao mới. Việt Nam đã nhận được nhiều nguồn viện trợ của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật, giáo dục và chính trị. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100