Tạp chí Khoa học, S. 60 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ những thành tựu của thời đại Lý – Trần nghĩ về những nét bản sắc của văn hóa Đại Việt From the achievements of the era of Ly-Tran, considering the traitss of Dai Viet’s culture

Đoàn Thị Thu Vân

Tóm tắt


Lý – Trần là một thời đại phục hưng và phát triển rực rỡ từ võ công đến văn trị, khẳng định tên tuổi của một đất nước văn hiến và hùng mạnh trong khu vực. Từ những thành tựu của thời đại Lý – Trần, có thể thấy những nét bản sắc của văn hóa Đại Việt - LINH HOẠT, HIẾU HÒA, TRỌNG THỰC TIỄN trên một nền tảng yêu thương, quý trọng con người -  đã được vận dụng thành công vào đường lối chính trị để đưa đến những kì tích cho dân tộc. Vấn đề này đối với xã hội hiện đại của chúng ta vẫn không mất đi tính thời sự và là những kinh nghiệm đáng suy ngẫm để khơi dậy, phát huy nội lực của dân tộc hôm nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100