Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học ở Hàn Quốc

Dư Ngọc Ngân, Jeong Mu Young

Tóm tắt


Bài viết trình bày những kết quả khảo sát và một số nhận xét về việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong sách giáo khoa Ngữ văn bậc trung học ở Hàn Quốc. Những kết quả khảo sát này có thể là những kinh nghiệm cho việc biên soạn sách giáo khoa Ngữ văn ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100