Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chương trình Văn học nước ngoài cấp trung học phổ thông tại Trung Quốc và một số tham khảo với Việt Nam

Nguyễn Thị Diệu Linh

Tóm tắt


Trên cơ sở tìm hiểu lịch sử và hiện trạng phần Văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn cấp Trung học phổ thông Trung Quốc, bài viết đưa ra một số tham khảo với Việt Nam. Lịch sử cải cách chương trình cho thấy những thay đổi của phần Văn học nước ngoài trong chương trình là tấm gương phản ánh xu thế xã hội, và trong thời đại ngày nay, nó mang xu hướng đa nguyên hóa và đại chúng hóa rõ nét. Trong quá trình đổi mới chương trình, cần đặc biệt chú ý đến các đặc thù của môn Văn học nước ngoài.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100