Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ định hướng giáo dục phát triển năng lực học sinh nghĩ về việc dạy học văn học dân gian trong nhà trường phổ thông

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Tóm tắt


Bài viết này trình bày một số suy nghĩ về tình trạng quá tải ở phạm vi tiết học trong dạy học văn học dân gian ở nhà trường phổ thông. Đây là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, kéo theo những ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu giáo dục phát triển năng lực học sinh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100