Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nguyên lí tự do của Lev Tolstoi như một gợi ý cho đổi mới giáo dục Việt Nam

Phạm Thị Phương

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu đôi nét cơ bản về “Giáo dục tự do”, cả trên phương diện lí thuyết lẫn thực hành, của nhà sư phạm lỗi lạc Lev Tolstoi, để thấy Nguyên lí tự do trong giáo dục, như một nền tảng có tính khoa học của giáo dục hiện đại, là sự bức thiết đối với Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100