Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình Ngữ văn

Đỗ Ngọc Thống

Tóm tắt


Nhìn lại những điểm bất cập và khả thủ trong chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành, bài viết đề xuất một số ý tưởng, giải pháp cơ bản cho việc đổi mới “căn bản, toàn diện” giáo dục phổ thông sau 2015. Chẳng hạn: chuyển từ tiếp cận kiến thức sang tiếp cận năng lực; xác định lại mục tiêu môn học; xây dựng chương trình tổng thể với hệ thống chuẩn mới; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; triệt để thực hiện dạy học tích cực và phân hóa,...


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100