Tạp chí Khoa học, S. 55 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bửu Đình – nhà văn, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng

Trương Thị Linh

Tóm tắt


Bửu Đình không chỉ là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng mà còn là một trong những nhà văn tiêu biểu ở Nam Bộ đầu thế kỉ XX. Ông dùng văn chương để đấu tranh kêu gọi canh tân đất nước theo khuynh hướng của Phan Bội Châu. Một số tiểu thuyết của ông đã góp phần vào việc hình thành và phát triển văn xuôi quốc ngữ. Bài viết này giới thiệu khái quát một số đóng góp cơ bản nhất của Bửu Đình trên phương diện xã hội và văn chương.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100