Tạp chí Khoa học, S. 54 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu về quản lí tài chính trong giáo dục đại học theo hướng tự chủ

Nguyễn Thị Yến Nam

Tóm tắt


Bài viết phân tích một số xu hướng nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế và trong nước về quản lí tài chính và tự chủ tài chính giáo dục đại học (GDĐH); tìm hiểu và phân tích cơ sở lí luận, quan điểm, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tài chính cho GDĐH và tăng cường tự chủ tài chính trong tự chủ đại học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100