Tạp chí Khoa học, S. 54 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình về quá trình lĩnh hội cái mới vào hoạt động dạy học

Phan Lữ Trí Minh

Tóm tắt


Tri thức được người học lĩnh hội một cách tâm phục, khẩu phục luôn là kì vọng của bất kì người thầy nào ở học trò của mình. Bài báo nêu lên một phương thế giúp đạt được điều đó thông qua ứng dụng một mô hình giúp người học tự ra các quyết định tiếp nhận kiến thức.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100