Tạp chí Khoa học, S. 6 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bổ đề Farkas cho hệ các bất đẳng thức gồm các hàm lồi và hàm DC

Nguyễn Định, Trần Thái An Nghĩa

Tóm tắt


Bổ đề Farkas cho hệ các bất đẳng thức gồm các hàm lồi và hàm DC

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100