Tạp chí Khoa học, S. 8 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng topology vào hệ thống Sagogis

Vũ Thanh Nguyên

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu một số giải pháp chuyển các dữ liệu bản đồ hiện có (của thành phố Hồ Chí Minh) về chuẩn quan hệ topology qua đó nhóm tác giả xây dựng bộ công cụ biên tập dữ liệu topology hỗ trợ cho trung tâm dữ liệu GIS của Thành phố nhằm khai thác, sử dụng đa dạng và hiệu quả hơn hệ thống HCMGIS (Hệ thống thông tin địa lý Thành phố Hồ Chí Minh).

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100